top of page
Публічний договір оферти

Арт-студія «Скриня рукоділля», в особі фізичної особи-підприємця Жданович Юлії Миколаївни, номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця 2010350000000311552 від 18.05.2023 року (надалі – Арт-студія або Виконавець), пропонує будь-якій фізичній особі укласти Публічний договір про надання послуг на умовах, визначених цим документом.

1. Визначення понять та їх тлумачення

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Публічний договір –  цей правочин між Арт-студією та Клієнтом про надання послуг останньому на умовах, які викладені у публічній оферті і є однаковими для всіх Клієнтів, з моменту акцептування публічної оферти Клієнтом (надалі – «Договір»).

Публічна оферта – пропозиція Арт-студії, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з нею договір про надання послуг на умовах, що містяться в публічній оферті та відповідно до положень статті 641 Цивільного кодексу України.

Акцепт – надання Клієнтом повної та безумовної відповіді Арт-студії на пропозицію укласти договір про надання послуг з Арт-студією, шляхом здійснення запису на Послугу.

Клієнт – будь-яка фізична особа, яка уклала Договір з Арт-студією та надала згоду на обробку свої персональних даних.

Майстер-клас – послуга, яка надається Клієнту Арт-студією на умовах, визначених цим Договором та спрямована на створення Клієнтом об’єкту мистецтва.

Курс – послуга, яка надається Клієнту Арт-студією на умовах, визначених цим Договором, та спрямована на отримання Клієнтом інформації з певної теми.

Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://skryniarukodillia.com.ua.

1.2. Заголовки у цьому Договорі наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.

1.3. У цьому Договорі, якщо цього вимагає контекст, посилання в однині включають посилання в множині та навпаки.

1.4. Будь-яка фраза, що починається словами «в тому числі», «включаючи», «зокрема» або будь-яким подібним чином, тлумачиться ілюстративно та не обмежує значення слів, що передують цим термінам.

1.5. У випадку, якщо у цьому Договорі використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Договору, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Договору. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.  

2. Акцептування пропозиції

2.1.  Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Арт-студією Акцепту. Здійснюючи Акцепт Користувач також підтверджує, що повністю розуміє та погоджується із умови цього Договору.

2.2.  Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Клієнта.

2.3. Зміни до умов Договору набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

2.4.  Якщо Клієнт здійснює оплату Послуги, відвідує Майстер-клас, або вчиняє інші дії, після внесення змін до цього Договору, тим самим, Клієнт погоджується з такими змінами та надає згоду на виконання умов Договору в новій редакції.

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Клієнту послугу на умовах та в порядку, визначених цим Договором, а Клієнт прийняти та оплатити її.

3.2. Під Послугою в цьому Договорі розуміється Майстер-клас та (або) Курс.

3.3. Перелік та опис Майстер-класів, що проводяться Арт-студією, розміщується на Сайті.

3.4. Перелік та опис Курсів, що проводяться Арт-студією, розміщується на Сайті.

3.5. Майстер-класи можуть бути груповими або індивідуальними, про що Виконавець повідомляє на при замовленні.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Актуальні ціни на Послуги розміщуються на Сайті.

4.2. Розрахунки між Сторонами проводяться на умовах передоплати повної вартості Послуги, шляхом сплати коштів з використанням сервісів переказу коштів, доступних на Сайті, та (або) за реквізитами Виконавця, вказаними в цьому Договорі у такому порядку:

4.2.1. протягом однієї доби з моменту здійснення запису на Послуги у порядку, визначеному розділом 5 цього Договору, але в будь-якому випадку не пізніше 17 години 00 годин дня, який передує дню надання Послуги; або

4.2.2 у випадку, якщо Клієнт здійснює повну попередню оплату без обрання конкретної Послуги, протягом строку, визначеного Положенням про подарункові сертифікати.

4.3. Виконавець має право погодити Клієнту спосіб оплати, шляхом сплати у день здійснення запису на Послугу не менше 50 (п’ятдесяти) відсотків ціни Послуги. Повна вартість Послуги оплачується Клієнтом не пізніше 17 години 00 хвилин дня, що передує дню надання Послуги. Така оплата проводиться з використанням сервісів переказу коштів, доступних на Сайті, та (або) за реквізитами Виконавця, вказаними в цьому Договорі

4.4. Клієнт зобов’язаний надати Виконавцю підтвердження здійснення оплати (квитанцію про оплату), шляхом надіслання на Viber або Telegram за номером 0992365965, або на електронну пошту skrynia.rukodillia@gmail.com не пізніше 17 години 00 хвилин дня, що передує дню проведення Майстер-класу.

4.5. У вартість Майстер-класу включається вартість витратних матеріалів.

4.6. Якщо Клієнт, у випадках передбачених цим Договором, приносить на Майстер-клас свої витратні матеріали, вартість Майстер-класу залишається незмінною.

4.7. Вартість Майстер-класів, які проводяться поза приміщенням Арт-студії визначається індивідуально, але не може бути менше 3 000 (трьох тисяч) гривень.

4.8. Оплата вартості Курсу здійснюється Клієнтом у день запису на Курс, або у інший строк, погоджений Сторонами, але не пізніше, ніж за день до початку проведення Курсу або отримання до нього доступу.

4.9. Арт-студія має право не надавати Послугу Клієнту, у випадку, якщо Клієнт не здійснив оплату вартості Послуг у порядку та строки, визначені цим Договором.

4.10. Арт-студія має право тимчасово призупинити надання Послуг Клієнту, у випадку, якщо Клієнт прострочить оплату вартості послуг Арт-студії до моменту погашення заборгованості Замовником.  

4.11. Арт-студія має право змінювати ціни на Послуги в односторонньому порядку. Ціни на вже оплачені, але не надані послуги зміні не підлягають.

5. Порядок запису на Послуги

5.1. Особа може записатися на Майстер-клас такими способами:

5.1.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;

5.1.2. за номером телефону 0992365965;

5.1.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram (за номером 0992365965);

5.1.4. направляючи листа на адресу електронної пошти skrynia.rukodillia@gmail.com;  

5.1.5. безпосередньо в Арт-студії;

5.2. Запис на Курси може здійснюватися у порядку, визначеному пунктами 5.1.1-5.1.5 цього Договору.

5.3. Для здійснення запису на Послугу, особа зобов’язана надати Арт-студії таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, назву Майстер-класу або Курсу, дату проведення, кількість осіб, які братимуть участь в Майстер-класі (у випадках, якщо записує на Майстер-клас декілька осіб).

5.4. У випадку, якщо однією особою здійснюється запис на Майстер-клас декількох осіб, усі особи, записані на Майстер-клас, набувають прав та обов’язків Клієнта.

5.5. Запис на виїзний Майстер-клас проводиться в індивідуальному порядку (в тому числі, погоджується спосіб, місце проведення Майстер-класу, кількість осіб, яка братиме участь тощо), способами, передбаченими пунктом 5.1 цього Договору.

5.6. У випадку, відсутності вільних місць на Майстер-клас (необхідної кількості вільних місць) Виконавець може відмовити у записі на Майстер-клас або запропонувати Клієнту обрати іншу дату проведення Майстер-класу.

5.7. У випадку ненадання Клієнтом інформації, передбаченої пунктом 5.2 цього Договору, Виконавець має право відмовити Клієнту у записі на Майстер-клас.

6. Порядок проведення Майстер-класів

6.1. Майстер-клас може проводитися безпосередньо в приміщенні Арт-студії, а також поза ним (виїзний Майстер-клас) або онлайн.

6.2. Майстер-клас може проводитися Виконавцем та (або) третіми особами, залученими Виконавцем.

6.3. Клієнт зобов’язаний з’явитися на Майстер-клас не пізніше ніж за 5 (п’ять) хвилин до його початку. В разі запізнення Клієнта на Майстер-клас, Арт-студія не гарантує йому надання послуги в повному обсязі. Не залежно від запізнення Клієнта, час початку Майстер-класу не змінюється та починається згідно із розкладом.

6.4. Клієнт, який запізнився на Майстер-клас більше як на 30 (тридцять) хвилин вважається таким, що не з’явився на Майстер-клас та не допускається до нього. Сума коштів, сплачена Клієнтом не повертається.

6.5. Арт-студія забезпечує Клієнта усіма необхідними витратними матеріалами, необхідними для проведення Майстер-класу.

6.6. Клієнту забороняється використовувати під час проведення Майстер-класів свої витратні матеріали, крім випадку, коли таке використання попередньо погоджене Виконавцем.

6.7. Клієнт має право відмовитися від Майстер-класу не пізніше 18 години 00 хвилин дня, що передує дню проведення Майстер-класу, крім випадку передбаченого пунктом 6.8 цього Договору. У випадку, відмови від Майстер-класу пізніше вказаного часу, сума коштів, сплачена за Майстер-клас не повертається.

6.8. Клієнт має право відмовитись від Майстер-класу, який проводиться в приміщенні Арт-студії, не пізніше, ніж через 5 (п’ять) хвилин після його початку, у випадку об’єктивної неможливості участі у Майстер-класі (зокрема, за станом здоров’я). В такому випадку, вартість послуг, сплачених Клієнтом повертається йому, за вирахуванням 100 (ста) гривень, які залишаються у Виконавця в якості штрафної санкції.

6.9. Виконавець має право не допустити до Майстер-класу особу в стані алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння та (або) особу, яка має явні ознаки інфекційного захворювання без компенсації вартості Майстер-класу.

6.10. Клієнт має право забрати створений ним під час Майстер-класу об’єкт мистецтва.

6.11. У випадку, якщо створений Клієнтом під час Майстер-класу об’єкт мистецтва має висохнути, він залишається у приміщенні Арт-студії до повного його висихання.

6.12. Арт-студія зобов’язана зберігати об’єкт мистецтва, створений Клієнтом під час Майстер-класу, протягом 45 (сорока п’яти) днів з моменту проведення Майстер-класу.

6.13. Після закінчення строку, передбаченого пунктом 6.11 цього Договору Арт-студія не несе відповідальності за збереження об’єкту мистецтва, створеного Клієнтом під час проведення Майстер-класу.

6.14. У випадку, якщо Клієнт не встигає закінчити створення об’єкту мистецтва під час проведення Майстер-класу, час проведення такого Майстер-класу не збільшується.

6.15. У випадку, передбаченому пунктом 6.14 цього Договору, Клієнт має право записатися на ще один Майстер-клас (оплативши його) або забрати незакінчений об’єкт мистецтва, про що повідомляє Виконавця.

7. Порядок проведення Курсів

7.1. Надання Арт-студією послуги з проведення Курсу включає надання доступу до матеріалів та сервісів Виконавця, зокрема до лекцій та їх записів, на умовах вказаних на Сайті, способом визначеним цим Договором.

7.2. Арт-студія надає доступ Клієнту до Курсу, не пізніше, ніж за одну годину до початку надання Виконавцем Послуги з проведення Курсу. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів Сайту послуга вважається наданою в повному обсязі.

7.3. Якщо Замовник не отримав доступ до Курсу, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: skrynia.rukodillia@gmail.com.  

7.4. У випадку, якщо Курс доступний в записі, то доступ до Курсу, припиняється через два тижні після закінчення Курсу (періоду надання Послуги).

7.5. У випадку, якщо Клієнт жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Арт-студії або певною послугою Арт-студії, зокрема не прослухає лекцію, сплачені Клієнтом кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.

7.6. У випадку, якщо послуга надається Арт-студією у конкретний час, про що попереджено Клієнта, зокрема шляхом розміщення інформації на Сайті, а Клієнт не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів.

8. Права та обов’язки Сторін

8.1. Клієнт має право:

8.1.1. Отримувати Послуги, передбачені цим Договором.

8.1.2. Відвідувати Майстер-класи у приміщенні Арт-студії, поза ним або онлайн.

8.1.3. Використовувати витратні матеріали, надані Виконавцем для проведення Майстер-класу.

8.1.4. Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію, необхідну для отримання Послуг, передбачених цим Договором.

8.1.5. Вимагати надання якісних послуг.

8.1.6. Забрати створений в процесі проведення Майстер-класу об’єкт мистецтва, але не пізніше строку, вказаного у пункті 6.12 цього Договору.

8.1.7. Протягом 1 (одного) дня з моменту отримання доступу до Курсу та прослуховування першої лекції, відмовитися від послуг Арт-студії, якщо такі послуги не виправдали очікування, повідомивши про це на адресу електронної пошти skrynia.rukodillia@gmail.com. В такому випадку, кошти сплачені за Курс повертаються в повному обсязі протягом 30 календарних днів з моменту повідомлення.

8.2. Клієнт зобов’язаний:

8.2.1. Приходити на Майстер-клас не пізніше, ніж за 5 (п’ять) хвилин до його початку.

8.2.2. Дотримуватися вказівок Виконавця та (або) третіх осіб, залучених до проведення Майстер-класу.

8.2.3. Дотримуватися загальноприйнятих норм поведінки під час проведення Майстер-класу.

8.2.4. Не завдавати шкоду майну Арт-студії та (або) третіх осіб.

8.2.5. Вчасно та в повному обсязі оплатити послуги Виконавця.

8.2.6. Використовувати технічні можливості Сайту виключно в законних цілях.

8.2.7. Не вчиняти будь-які дії (зокрема, з використанням стороннього програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту.

8.2.8. Не використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті та (або) для взаємодії з Сайтом.

8.2.9. Використовувати усі матеріали та сервіси, надані Клієнту в межах Курсу, виключно в особистих цілях та не передавати доступ третім особам.

8.3. Клієнту заборонено:

8.3.1. Знаходитися у приміщенні Арт-студії в стані алкогольного та (або) наркотичного сп’яніння.

8.3.2. Приносити та споживати їжу, розпивати алкогольні напої, вживати наркотичні речовини, курити в приміщенні Арт-студії.

8.3.3. Відвідувати Майстер-клас за наявності ознак інфекційного чи іншого захворювання, яке може становити загрозу для життя та (здоров’я) інших осіб.

8.3.4. Виносити майно Арт-студії за межі її приміщення.

8.5. Виконавець має право:

8.5.1. Перенести надання Послуги на іншу дату та (або) час, попередивши про це Клієнта.

8.5.2. Змінювати розклад Майстер-класів, залежно від попиту або інших об’єктивних подій.

8.5.3. Відсторонити від Майстер-класу особу, у випадку прояву з її боку агресії до Виконавця або інших осіб та (або) псування майна Арт-студії.

8.5.4. В односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цього Договору.

8.5.5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір, у випадку, якщо Клієнт порушує умови цього Договору.

8.5.6. Вносити зміни до інформації, розміщеної на Сайті без попереднього попередження Клієнта.

8.5.7. Проводити профілактичні роботи для підтвердження працездатності та подальшого удосконалення функціоналу Сайту.

8.5.8. Тимчасово призупинити доступ Клієнтів до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок в роботі Сайту з метою відновлення його працездатності.

8.6. Виконавець зобов’язаний:

8.6.1. Надавати послугу вчасно та в повному обсязі.

8.6.2. Забезпечити Клієнта витратними матеріалами, необхідними для проведення Майстер-класу.

8.6.3. Надавати Клієнту інформацію про його права та обов’язки, проводити інструктаж перед початком Майстер-класу.

9. Відповідальність

9.1. Арт-студія не є навчальним закладом та не проводить навчання Клієнтів, а тому не несе відповідальності за неможливість Клієнтом самостійно створити об’єкт мистецтва без вказівок Виконавця та (або) третіх осіб, залучених Виконавцем для проведення Майстер-класу.

9.2. Арт-студія не несе відповідальності, якщо створений Клієнтом об’єкт мистецтва не виправдає його очікування.

9.3. Арт-студія не несе відповідальності за достовірність даних про Майстер-класи, розміщені на сайтах партнерів. Єдиним достовірним джерелом інформації про Майстер-класи (опис, дату проведення, ціну) є Сайт.

9.4. Клієнт несе майнову відповідальність за шкоду, завдану майну Арт-студії та (або) третіх осіб, які знаходяться у приміщенні Арт-студії (в тому числі інших клієнтів).

9.5. У випадку завдання шкоди майну Арт-студії та (або) третіх осіб, які знаходяться у приміщенні Арт-студії (в тому числі інших клієнтів), Клієнт зобов’язаний негайно сплатити на користь Арт-студії штраф, що розраховується, залежно від розміру завданої шкоди, але не може бути менше 50 (п’ятдесяти) гривень.

9.6. Арт-студія не несе відповідальності, якщо Клієнт не встигне закінчити створення об’єкту мистецтва протягом Майстер-класу. 

9.7. Виконавець має право припинити надавати послуги, передбачені цим Договором Клієнтові, у випадку порушення Клієнтом прав інтелектуальної власності Виконавця, без компенсації сплаченої Клієнтом суми коштів. Це не позбавляє Виконавця права на відшкодування шкоди, завданої порушенням його прав інтелектуальної власності.

9.8. Клієнт попереджений, що у випадку порушення ним прав інтелектуальної власності Виконавця, Клієнт несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а саме адміністративну, кримінальну та цивільно-правову відповідальність.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

10.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

10.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання. 

10.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

11. Інтелектуальна власність

11.1. Уся інформація, фото, графічні зображення, тексти, відео та інші результати інтелектуальної діяльності (об’єкти права інтелектуальної власності), що розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, захищаються правом інтелектуальної власності.

11.2. Жодні права інтелектуальної власності на об’єкти інтелектуальної власності, розміщені на Сайті та (або), які стали доступними Замовнику в процесі надання Виконавцем послуг відповідно до цього Договору, не переходять до Замовника в результаті використання Сайту або укладення цього Договору.

12. Порядок вирішення спорів

12.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

12.2. Клієнт має право направити Виконавцю претензію на електронну пошту: skrynia.rukodillia@gmail.com. Строк розгляду претензії складає 30 днів.

12.3. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

13. Персональні дані

13.1. Клієнт, погоджуючись з умовами цього Договору, тим самим надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних.

13.2. Володільцем та розпорядником персональних даних є Виконавець.

13.3. До інформації про Клієнта, яка може збиратися відповідно до цього Договору, відноситься:

13.3.1. Інформація, отримана від Клієнта, зокрема:

– ПІБ фізичної особи;

– номер телефону;

– електронна пошта.

13.3.2. Інформація отримана під час використання Сайту, зокрема:

– файли Cookies;

– IP-адреса Клієнта;

– поведінка Клієнта на Сайті.

13.4. Виконавець може автоматично збирати неособисту інформацію Клієнта, тобто таку що не дає можливості прямо чи опосередковано ідентифікувати Клієнта, зокрема про тип браузера Клієнта, або інформацію про сайт, з якого Клієнт перейшов на Сайт.

13.5. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна пошта Клієнта збираються для організації та реалізації співпраці між Клієнтом та Виконавцем, зокрема для надання Виконавцем послуг Клієнтові.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця.

13.6. Електронна пошта Клієнта та номер телефону збираються для обміну інформацією із Клієнтом, в тому числі щодо надання Клієнтові інформації рекламного характеру про діяльність Виконавця.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту здійснення останньої оплати послуг Виконавця.

Замовник має право в будь-який момент відмовитись від отримання повідомлень, листів на електронну пошту з інформацією, визначеною цим пунктом.

13.7. Інформація про файли Cookies, IP-адресу Клієнта, поведінку Клієнта на Сайті збирається для адаптації маркетингових і рекламних заходів, що пропонується на Сайті або сервісах третіх осіб, та контролю загальної і індивідуальної активності Клієнта.

Така інформація зберігається протягом трьох років з моменту останнього відвідування Сайту Клієнтом.

13.8. Виконавець не здійснює збір та обробку платіжних даних Клієнта. Такий збір та обробка здійснюється відповідно до внутрішніх документів платіжної системи та (або) банка.

13.9. Клієнт користується правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

13.10. З метою реалізації своїх прав, зокрема на відкликання згоди на обробку персональних даних, Клієнт має право направити вимогу на адресу електронної пошти: skrynia.rukodillia@gmail.com. Така вимога розглядається Виконавцем протягом 10 днів з моменту отримання.

13.11. Персональні дані Клієнта можуть бути передані третім особам у таких випадках:

13.11.1. за письмовою згодою Клієнта;

13.11.2. у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Договором;

13.11.3. у випадку необхідності передачі даних партнерам (контрагентам тощо) Виконавця з метою вчинення правочинів (виконання зобов’язань), які пов’язані із Клієнтом.

13.12. Виконавець залишає за собою право надавати знеособлені дані будь-яким третім особам.

14. Інші положення

14.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

14.2. Клієнт надає згоду на знімання його (його дитини) камерами відеоспостереження, встановленими у приміщенні Арт-студія.

14.3. Клієнт має право проводити фото-, відеозйомку у процесі Майстер-класу. Забороняється використання такі фото-, відеоматеріали в комерційних цілях.

14.4. Клієнт надає згоду на направлення йому інформаційних матеріалів, зокрема про нові та актуальні Майстер-класи та (або) Курси.

bottom of page